Sultan III.SELİM’in “ağlar” redifli nefis şiiri (gazel)

Haziran 21, 2012

Rûz u şeb dîdelerim derdin ile kan ağlar
Vâkıf olan benim esrârıma her an ağlar

Kimse fehm itmedi hayfâ ki nedir maksûdum
Gice gündüz ne içün dîde-i giryân ağlar

Dâğ-ı sînem göricek hûn ile âlûde benim
Rahm idip hâlime ezhâr-ı gülistân ağlar

Gördü çün derd-i dil-i zârımı rahm itdi tabîb
Didi ey hasta-i hicrân sana dermân ağlar

Yine rahm eylemez asla bana ol âfet-i cân
Beni bîmârî görüp hâlime yârân ağlar

Gam değil bilmez ise hâl-ı derûnum ol yâr
Fehm ider niyyetimi sâhib-i irfân ağlar

Derd ile rûyuna bakdıkça senin İlhâmî
Gerçi handân olur ammâ ciğeri kan ağlar

 

Reklamlar

NEDİM’İN DÜNYA GÖRÜŞÜ

Mayıs 3, 2012

Nedim’in Dünya Görüşü.. Bilindiği üzre Nedim 18.yüzyıl Osmanlı Divan Edebiyatı mümessillerindendir. Şarkı ve neşveli gazelleri ile Türk Edebiyatı’nda kendine nadide bir yer edinmiş son derece başarılı bir şairdir. ehehehe gerisini mi merak ediyorsunuz Türkçeciler ! 🙂  evet çok sevdiğiniz arkadaşınız alper’in yazdığı şeyleri okuyorsunuz.:)) ♫ Bırakın şimdi Nedim’i filan da siz benim dünya görüşümü öğrenin alın işte şiirlerim şurada.. okuyunca anlarsınız  http://alperesgi.blogspot.com/ ayrıca henüz ben de sizin şimdi yaptığınız gibi Nedim’in görüşlerini araştırmaktayım.. ben de bulamadım daha yani. amma birtakım bilgi isterseniz sınıfta yanıma uğrayın vereyim o bilgileri size::)) buradan tüm sınıf arkadaşlarıma sevgilerimi gönderiyorum:) canlarım çok seviyorum sizleri 🙂 özellikle Tolga ve sami’ye ziyadesiyle sevgilerimi iletiyorum.:DD haa bide şu şiiri okuyun seveceksiniz..:)

 

Yetiş ey keştibânım büsbütün deryada yangın var
Değil derya yalınız cümle hep sahrada yangın var

Açıldı bağ-ı vahdet gülleri mest oldu bülbüller
Zemîn ü âsumân dünyâ ve mâfîhâda yangın var

Erişti nev-bahâr vakti figâna başladı bülbül
Değil bülbül yalınız ol gül-i ranâda yangın var

Kaşınla kirpiğin zülfün beni mest etti ey dilber
Değil mestane gözler kâmet-i zîbâda yangın var

Muhabbetden yarattı Ol Habîb´i Hazret-i Mennân
Değil kim Ol Muhammed Hazret-i Mevlâ´da yangın var

Hitab-ı “kün fekân” erdi zuhura geldi akl-ı küll
Felekler gulgule düştü kamu esmada yangın var

Zemîne indi me´vâdan nice yıllar döküp kan yaş
Yalınız ağlayan Âdem değil Havva´da yangın var

Nice yıl hasret-i hicran oduyla yaktı Kenan´ı
Yanan Yakûb değil gör Yûsuf u Zelha´da yangın var

Cihan halk olalı göster bana âsûde ahvâlin
Ki yok bir istirahat esfel ü âlâda yangın var

Erişti Sâmî-yi Sultân beraber dilber-i rûhân
Değil yalınız Erzincan Yemen San´a´da yangın var

Bilinmez Salih´in rengi çalınır tablı gülbangı
Kurulmuş Kerbelâ cengi yaman gavgâda yangın var

okudunuz mu lan yok ne okuyacaksınız .:)

okuyanlar için bir başka güzel şiir geliyor 🙂 hem bu şiirde ahenk unsurlarını kralını yapmış şair..:) her iki şiirde tesavvufi anlayışla kağıda dökülmüş..

Ey nefha-i cân bülbülü gizleme cânân sendedir
Aratma gel ehl-i dili ol gül-i handan sendedir

Düştün anâsır bendine aldandın anın fendine
Şehr-i hakîkat semtine cezb ile devrân sendedir

Emmâre nefsin sözleri dönderdi Hak’dan yüzleri
Dîv-i recîmden bizleri kurtar ki meydân sendedir

Râh-ı hakîkat rehberi şâh-ı velayet serveri
Kıl kâmyâb bu kemteri her türlü ihsan sendedir

Kesretten erip vahdete mir’ât olupsun Hazrete
Bizi eriştir vuslata hem peyk-i Rahman sendedir

Bahrü’l-hayâtın âbısın âşıkların mihrabısın
Şehr-i ulûmun babısın esrâr-ı bürhân sendedir

Kenzü’i-hakâyık mahremi cemü’i-meşâyih ekremi
Bu kâinatın efhamı mühr-i Süleyman sendedir

Yüzüne çekmişsin nikâb kimden edersin ihticâb
Ey mazhar-ı âlî-cenâb şems-i şebistân sendedir

Nutkun Mesîhâ’nın demi âşıkların olmaz gamı
Sun bizlere câm-ı Cem’i bu denlü atşân sendedir

Yoluna bu canım feda aşkın bana olsun gıda
Ey Sâmî-yi nûr-ı Huda derdime derman sendedir

Aşkına cümle pîrlerin gönder hakîkat şîrlerin
Kahr et bu nefsim askerin emr ile ferman sendedir

Salih diler senden meded ey mahrem-i sırr-ı Ahad

hem mazhar-ı Ferd ü Samed ol kaf-ı kur’an sendedir

GAZEL

Mart 29, 2012

Çöllerde avare gezen Mecnun gibi sevdim seni
Ki bir dilber-i ra’nanın gamzesinde gördüm seni

Maksuduna ermek isteyen bülbül gibiydi halim
Bülbülleri öldüren şehbaz misali süzdüm seni

mevc-i derya-yı aşkım,kalbinin sahiline vuran
Sahilinden geri çevirdin düşlerde öptüm seni

Ehl-i aşk içinde senin yüzünden suçlu bulundum
Ey canan alakadar etmez ki benim cürmüm seni

Medhuş oldum güzelliğinden,düşürdün beni zara
Kanlı sirişklerimin içinde taşır fülküm seni

Leyl-i tarab gününde nurefşan kişi sen olursun
Lü’lü-i şehvar elimde,mutlu eder mülküm seni

Dil şehrinin her kuşe başında bir derban bulunur
Hep kaşanelerde izmar eder benim ömrüm seni

Cümle gazelin muhatabısın benim nazarımda
Ey ruh-ı revanım celb edecek benim mürgüm seni

Nedim-i saniyem ben hep seni meth eylerim canan
Yalnız alper değil öven,över cümle merdüm seni

Gazel.. Akrostişli

Mart 15, 2012

Maşuk olan eziyet eder aşıka baka baka

Mahkum olan insan can verir resene baka baka

 

Ehl-i aşk,rah-ı hakikatin müdavimidir elbet

Aşkları ölüme götürür Nesim-veş baka baka

 

Revnak olan suretindir,ra’na olan siretin ki

Davut lal olur senin gül cemaline baka baka

 

Verd-i ahmer gülistanda açar,bülbülü çağırır

Bir gül değil tüm gülşen utanır sana baka baka

 

Eşkim sel olur akar cihana senin hasretinden

Alper seni özlüyor resimlerine baka baka

12’li vezin ile Kaside kafiye örgüsü şeklinde..

Mart 9, 2012

Felek bir noktada yalancı değil mi
Cümle insan yalana kurban değil mi

“Kün” emriyle oluyor her şey gerçek bu
Bu gerçeği bilmeyen beşer değil mi

Bimar olup yatak döşek yatan insan
İnsanı sokup zehr eden mar değil mi

Bulutlar ağlar yağmur olur,ot güler
Katreleri Derya eden Hak değil mi

Hakikat denizine dalgıç olanlar
Şikarları dürr ile mercan değil mi

Yolunu şaşıran insan gafil olur
İnsanı da şaşırtan şeytan değil mi

Nice aşığın kalbini bab-ı aşktan
Geri çevirip,üzen derban değil mi

Haberdar olmayanın kendi özünden
Bütün bildikleri de yalan değil mi

Tüm kainat onun için yaratıldı
Alemler sultanı Muhammed değil mi

Gulam olmak senin gibi bir dilbere
Bana Hak’tan büyük bir ihsan değil mi

Aşk oduyla yanan Mecnun’u gör ki sen
Vuslatına mani olan çöl değil mi

Aşk insanı türlü çileye sevk eder
Aşkı için dağ delen Ferhad değil mi

Aşk yüzünden nice canlara kıyılır
Can verenler Mansur,Muhyiddin değil mi

Mansur sonunda düştü aşkın darına
Beni öldüren yarin zülfü değil mi

Biçare andelib gülzarda ah eder
Onu figana celb eden gül değil mi

Senin aşkının şiddetinden dünyaya
Gözlerimden damlayan baran değil mi

Benim kalbimde bir özge sultan vardır
Üftadelerin kalbi dolu değil mi

Derunumda yakmış olduğu nar-ı aşk
Beni mestane eden ateş değil mi

Kimi aşktan mestane kimi divane
Aşk’tan hep çile çeken alper değil mi

Türk Büyükleri

Şubat 28, 2012

Alper Tunga türedi çıktı ilkin
Sonra lideri oldu Oğuz, Türkün
Hesap sordu,sonu geldi bu zulmün
Bitmesin sonu gelmesin bu gücün

Avrupaya kurdu gitti otağı
Dağları olmuştu bozkurt yatağı
Af dilemişti ki papa yavşağı
Türk’ü öldürdü İldiko kaltağı

Ötüken’de hükümdar oldu Kutluk
Türk ülkesinde görülür bir bolluk
Köktürk’te olmaz hiçbir zaman kıtlık
Çünkü kurmuştu muazzam bir dirlik

Gazne’ye olmuştu ki Mahmud ,sultan
Elinde ferman,dilindeydi Kur’an
Sefer halindeydi o sultan her an
Babür Şah’ın mekanıdır Hindistan

Bayrağı sonra devraldı ki Selçuk
Etti bütün Horasan ona kulluk
Anadolu kapısın aç Alpaslan
Görmedi dünya senin gibi aslan

Aslan oğlu Melikşah geçti başa
Türk ordusu yenilecekmiş  haşa
Alaaddin Moğol ile çarpışa
Anadolu düşmüştü büyük dara

Sonra Osman Gazi aldı bayrağı
Söğüt’te alevlemişti ocağı
İnanmıştı ülkenin her bucağı
Timur ki beylere açtı kucağı

Sonra Sultan Mehmed olmuştu Fatih
Bütün cihan ona düzmüştü metih
Anadolu’ya ondan geldi talih
Açıldı baht seferler oldu fetih

Yahudiler yıkmıştı ki devleti
Mustafa Kemal kurtardı milleti
Ve ilan etti ki cumhuriyeti
Alper duyuyor sizlere minneti

Blogger hesabımı da takip edin

Şubat 26, 2012

alperesgi.blogspot.com adresinde kendi yazdığım,yazacağım şiirler olacak.. merak edenlerin okumasında faide vardır..:)

http://alperesgi.blogspot.com/

EMENİKE KALSAYDI

Şubat 25, 2012

Büyük umutlarla geldiği Fenerbahçe’den apar topar ayrılmak durumunda kalan Emenike aynı büyük umutlarla gelmemişti Karabük’e. Ama şaşırtıcı bir şekilde yükseldi ve büyük bir yıldız olarak lanse edildi.. Haksız da sayılmazlar ama o’nu büyük yıldız gösterenler.. Çünkü her oynadığı maçta kendini maça veren bir futbolcu… Hızı ve gücü ile gerçekten iyi bir topçu olduğunu Türkiye ve Rusya gibi defansif futbolun ağırlıklı olduğu liglerde gösterdi.Onun yerine transfer edilen Bienvenu fiyasko,Sow da başarısız oldu… Sow için ödenen 10 milyon Euro da büyük üzüntü kaynağı olacak ileride… KALABİLSEYDİ ne olurdu.. Fener şu an ligde lider olurdu.. Alex ile beraber müthiş bir ikili olur rakibi adeta perişan ederlerdi…  Emenike’nin takımımızda oynayamaması benim için her zaman  üzüntü kaynağı olacaktır. Oynasaydı ne olurdu, şöyle gol atardı ,böyle maç kazandırırdı gibi hayaller kurmamı da kimse engelleyemeyecek…

Deneme 1-2 ses kontrol..:)

Şubat 25, 2012

bu sitedeki ilk yazım bu. Bir bakayım nasıl görünecek..:) güzel olur da beğenirsem blogspot değilde burada yayımlarım şiirlerimi..:) Öncelikli olarak buranın bende bıraktığı intiba iyi değil.. buraya yabancı değilim açıkçası.. köşe yazarlığı yaptığım..tarafsizim.com’da da wordpress olduğundan biliyorum.. blogspot yani Blogger ile wordpress’i karşılaştırdığımda Blogger’ın daha kolay,kullanışlı ve güzel olduğunu söyleyebilirim…

haaa yeri gelmişken,aklıma gelmişken şimdi aldığım bir kararla burada kendime ait olmayan şeyleri de paylaşacağım.. alperesgi.blogspot.com’da tamamen kendime ait sözleri paylaşıyorum..:)